سخنان رهبری بیانگر اثرگذاری دیپلماسی مقاومت است/باید زمینه‌های لازم در مسیر تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات فراهم شود // دویماج

آیت الله سعیدی گفت:سخنان رهبری بیانگر اثرگذاری دیپلماسی مقاومت در مقابله با شرارت آمریکا و انگلیس خبیث است.